Dutch Afrikaans Albanian Arabic Armenian Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Croatian Czech Danish English Estonian Finnish French Galician German Greek Hebrew Hindi Hungarian Indonesian Irish Italian Japanese Korean Latvian Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Russian Slovak Slovenian Spanish Swedish Thai Turkish Welsh Yiddish

12 januari 2019 - Algemene Ledenvergadering (ALV)

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering DWAC op zaterdag 12 januari 2019

Conform artikel 10 van de Statuten nodigt het bestuur u hierbij van harte uit voor de 37e Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Nederlandse Dwergautoclub. Deze vindt plaats op zaterdag 12 januari a.s. van 14.00 – ca.15.30 uur in restaurant Oud-Leusden, Vlooswijkseweg 1, 3832 RG te Leusden, telefoonnummer 033 – 4614098.

De zaal is geopend vanaf 12 uur.

 
Uitnodiging Algemene Ledenvergadering DWAC op 12 januari 2019 Conform artikel 10 van de Statuten nodigt het bestuur u hierbij van harte uit voor de 37e Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Nederlandse Dwergautoclub. Deze vindt plaats op 12 januari a.s. van 14.00 – ca.15.30 uur in restaurant OudLeusden, Vlooswijkseweg 1, 3832 RG te Leusden, telefoonnummer 033 – 4614098. De zaal is geopend vanaf 12 uur. Koffie, thee en wat lekkers worden u door de vereniging aangeboden; andere consumpties zijn voor eigen rekening. Tussen twaalf en twee kan er, voorafgaand aan de ALV, al gezellig worden bijgepraat en kunnen de beste wensen voor het nieuwe clubjaar worden uitgewisseld. En na de ALV gaan we uiteraard door met onze gebruikelijke Koffieklets. In de ALV brengt het bestuur zijn jaarverslag uit en legt, onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording af over het in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde beleid. Een financieel overzicht treft u elders in de 1op20 aan. De boeken kunt u, in overleg met de penningmeester, inzien tot een uur vóór aanvang van de ALV. Ada Wubs is aan de beurt van aftreden als bestuurslid. Ada is bereid om nogmaals voor een periode bij te tekenen. Voorts is nog steeds vacant de functie van voorzitter. Tot uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de ALV kunnen (tegen)kandidaten worden voorgedragen bij de secretaris, Jaap Monster. Tel.nr. 078 – 6164934 of email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Volgens artikel 7, lid 2 van de Statuten dienen andere dan de door het bestuur voorgestelde kandidaten voorgedragen te worden door tenminste 10 leden.
 
AGENDA ALV:
1. Opening.
2. Mededelingen.
3. Goedkeuren Notulen vorige ALV, d.d. 13 januari 2018 (gepubliceerd in 1op20 nr. 302 van april 2018, blz. 20-25).
4. Verslag Kascommissie en benoeming nieuwe Kascommissie.
5. Vaststellen contributie komend verenigingsjaar (2019-2020). Het bestuur stelt voor: • de contributie voor gewoon lid te handhaven op 45 euro, waarbij een korting van 3 euro wordt gegeven bij betaling via incasso. • Het gezinslidmaatschap te handhaven op de helft van de normale contributie dus € 22,50, met incasso € 1,50 korting. • Het Juniorlidmaatschap te handhaven op een derde van de normale contributie dus € 15,00, met incasso € 1,00 korting.
6. Terugblik op het afgelopen verenigingsjaar.
7. Bestuursbeleid komende periode.
8. Bestuursverkiezing. Aftredend maar herkiesbaar: Ada Wubs. Nog steeds vacant: functie van voorzitter.
9. Evenementen 2019, w.o. tevens het Jaarevenement.
10. Stand van zaken clubblad (1 op 20).
11. Vaststelling Privacyreglement DWAC en aanpassing Huishoudelijk Reglement, als gevolg van de nieuwe privacywetgeving. Het Bestuur stelt voor: • Het concept-Privacyreglement zoals meegezonden met de 1op20 van juni 2018 vast te stellen. • In het Huishoudelijk Reglement een artikel met een verwijzing naar het Privacyreglement op te nemen waardoor dit eenzelfde rechtskracht krijgt als de artikelen in het Huishoudelijk Reglement. • Het Privacyreglement op te nemen op de DWAC-site aansluitend op het Huishoudelijk Reglement. Het concept-Privacyreglement kunt u vinden op de DWAC-website onder de knop “DE CLUB”, of opvragen bij de secretaris (tel.nr. en emailadres zie hierboven.
12. Wat verder ter tafel komt.
13. Rondvraag.
14. Sluiting.
Share